Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
– “Promotis Entertainment”,
-“Afnemer”: de (potentiële) afnemer van producten en/of diensten van Promotis Entertainment.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Promotis Entertainment, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Promotis Entertainment uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Promotis Entertainment is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Promotis Entertainment zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes 
1. Promotis Entertainment is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst 
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen. 
2. Promotis Entertainment behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Promotis Entertainment het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd 
1. Alle door Promotis Entertainment  genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Promotis Entertainment bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
2. Overschrijding van de door Promotis Entertainment opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
3. In geval dat Promotis Entertainment de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Promotis Entertainment op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de Afnemer een e-mail of brief aan Promotis Entertainment  te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de Afnemer geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Promotis Entertainment zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Promotis Entertainment de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Promotis Entertainment daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 
4. In afwijking van lid 3 zal Promotis Entertainment geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Promotis Entertainment kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding 
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Promotis Entertainment naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. 
2. De vorderingen van Promotis Entertainmentop de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Promotis Entertainment ter kennis gekomen omstandigheden Promotis Entertainment goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Promotis Entertainment de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
3. In de hierboven genoemde gevallen is Promotis Entertainment bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Promotis Entertainment schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode 
1. Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Promotis Entertainment te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
2. Indien de Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Promotis Entertainment  te melden. . 
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Promotis Entertainment ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Promotis Entertainment deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen  aan de Afnemer terugbetalen.

Artikel 8. Betaling 
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling van de dienst of het product.
2. Als de Afnemer een factuur van Promotis Entertainment niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Promotis Entertainment op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Garantie 
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht.  Zie ook Artikel. 7

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen of diensten blijven eigendom van Promotis Entertainment tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Promotis Entertainment , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Promotis Entertainment heeft voldaan. 
3. Ingeval Promotis Entertainment de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Promotis Entertainment op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Overmacht 
1. Indien Promotis Entertainment door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Promotis Entertainment als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
3. Promotis Entertainmentzal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Promotis Entertainment . 
2. Indien een klacht gegrond is zal Promotis Entertainment de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@promotis.nl 
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling . Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU  mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Artikel 13. Toepasselijk recht 
1. Op elke overeenkomst tussen Promotis Entertainment en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing